ચલ મન જ તવ ફ લ મ બન વવ બદલ ધન યવ દ મન જ સ ઝ છ ત વ શ ષત 1 દ ન ય આખ ટ ક ગ ળ ન લ ભ મ ટ લ મ બ ગ ળ મ ક ટલ ન કશ ન વ ઠવ ત ય ર થ ય છ 2 દ ન ય ભર મ ન દ ર સ વ ક ર ય બન છ અન હવ આપણ દ શ મ પણ ક યદ ક ય રક ષણ ત ય ર હ ય ત જ વન મ મ લ ય જ વ ક ઈ રહ શ 3 આ દ શ ન પરમ પર છ ક મ ર ત ય સમય પ ત પ ત ન વ રસ ન પ ત ઉપર ક ટલ દ વ છ ત કહ અન સ સ ક ર દ કર પ ટ પ ટ બ ધ ન પ ર કર 4 ફ લ મ મ ઉલ લ ખ છ ત પ રમ ણ crisis વખત અમ ત ભ બચ ચન મ લ ય ન પ ર ધન ય આપ દ વ ચ કવવ ન કર લ સ કલ પ આજ પણ ત ણ ઇજ જત બક ષ છ 5 બ ક વ જય મ લ ય જ વ ત ઘણ છ શ ત ણ આદર શ બન વ શક ય 6 ન ત ક મ લ ય ન પતન થ મ ત ર વ યક ત ન નહ પણ સમ જ અન દ શ ન પણ પતન થ ય છ જ શ આપણ ન ત મ જ ર છ 7 તમ ર વ રસદ ર ન તમ ક વ વ રસ આપવ મ ગ છ શ શ વત ક ન શવ ત વ ચ ર અન અધ યવસ ય ન શ ધ ધ મ ટ આવ ન હ ર એ ચલ મન જ તવ

'ચલ મન જીતવા', ફિલ્મ બનાવવા બદલ ધન્યવાદ ! ! 

મને જે સૂઝે છે તે વિશેષતા ! ! ! 

1) દુનિયા આખી ટૂંકા ગાળા ના લાભ માટે લામ્બા ગાળા મા કેટલું નુકશાન વેઠવા તૈયાર થાય છે ? ? ? 

2)દુનિયાભર મા નાદારી સ્વીકાર્ય બની છે , અને હવે આપણા દેશ મા પણ કાયદાકીય રક્ષણ તૈયાર હોય , તો જીવન મા મૂલ્ય જેવું કઁઈ રહેશે ? ? ? 

3)આ દેશ ની પરમ્પરા છે કે , મ્રુત્યુ સમયે પિતા પોતાના વારસો ને પોતા ઉપર કેટલું દેવું છે , તે કહે  અને સંસ્કારી દીકરા પેટે પાટા બાંધી ને પુરુ કરે ! ! ! ! 

4)ફિલ્મ મા ઉલ્લેખ છે તે પ્રમાણે crisis વખતે અમિતાભ બચ્ચને મૂલ્ય ને પ્રાધન્ય આપી , દેવું ચૂકવવા નો કરેલ સંકલ્પ આજે પણ તેણે ઇજ્જત બક્ષે છે ! 

5)બાકી વિજય માલ્યા જેવા તો ઘણા છે ,  શુઁ તેણે આદર્શ બનાવી શકાય ? ? ? ? 

6)નૈતિક મૂલ્ય ના પતન થી માત્ર વ્યક્તિ નું નહીઁ , પણ સમાજ અને દેશ નું પણ પતન થાય છે જ , શું આપણ ને તે મંજૂર છે ? ? ? 

7)તમારા વારસદારો ને તમે કેવો વારસો આપવા માંગો છો ? ?  શાશ્વત કે નાશવંત ? ? ? ? 

વિચારો અને અધ્યવસાય ની શુધ્ધિ માટે આવો નીહારીએ , 
' ' ચલ મન જીતવા ' ' !

'ચલ મન જીતવા', ફિલ્મ બનાવવા બદલ ધન્યવાદ ! !

મને જે સૂઝે છે તે વિશેષતા ! ! !

1) દુનિયા આખી ટૂંકા ગાળા ના લાભ માટે લામ્બા ગાળા મા કેટલું નુકશાન વેઠવા તૈયાર થાય છે ? ? ?

2)દુનિયાભર મા નાદારી સ્વીકાર્ય બની છે , અને હવે આપણા દેશ મા પણ કાયદાકીય રક્ષણ તૈયાર હોય , તો જીવન મા મૂલ્ય જેવું કઁઈ રહેશે ? ? ?

3)આ દેશ ની પરમ્પરા છે કે , મ્રુત્યુ સમયે પિતા પોતાના વારસો ને પોતા ઉપર કેટલું દેવું છે , તે કહે અને સંસ્કારી દીકરા પેટે પાટા બાંધી ને પુરુ કરે ! ! ! !

4)ફિલ્મ મા ઉલ્લેખ છે તે પ્રમાણે crisis વખતે અમિતાભ બચ્ચને મૂલ્ય ને પ્રાધન્ય આપી , દેવું ચૂકવવા નો કરેલ સંકલ્પ આજે પણ તેણે ઇજ્જત બક્ષે છે !

5)બાકી વિજય માલ્યા જેવા તો ઘણા છે , શુઁ તેણે આદર્શ બનાવી શકાય ? ? ? ?

6)નૈતિક મૂલ્ય ના પતન થી માત્ર વ્યક્તિ નું નહીઁ , પણ સમાજ અને દેશ નું પણ પતન થાય છે જ , શું આપણ ને તે મંજૂર છે ? ? ?

7)તમારા વારસદારો ને તમે કેવો વારસો આપવા માંગો છો ? ? શાશ્વત કે નાશવંત ? ? ? ?

વિચારો અને અધ્યવસાય ની શુધ્ધિ માટે આવો નીહારીએ ,
' ' ચલ મન જીતવા ' ' !

'ચલ મન જીતવા', ફિલ્મ બનાવવા બદલ ધન્યવાદ ! ! મને જે સૂઝે છે તે વિશેષતા ! ! ! 1) દુનિયા આખી ટૂંકા ગાળા ના લાભ માટે લામ્બા ગાળા મા કેટલું નુકશાન વેઠવા તૈયાર થાય છે ? ? ? 2)દુનિયાભર મા નાદારી સ્વીકાર્ય બની છે , અને હવે આપણા દેશ મા પણ કાયદાકીય રક્ષણ તૈયાર હોય , તો જીવન મા મૂલ્ય જેવું કઁઈ રહેશે ? ? ? 3)આ દેશ ની પરમ્પરા છે કે , મ્રુત્યુ સમયે પિતા પોતાના વારસો ને પોતા ઉપર કેટલું દેવું છે , તે કહે અને સંસ્કારી દીકરા પેટે પાટા બાંધી ને પુરુ કરે ! ! ! ! 4)ફિલ્મ મા ઉલ્લેખ છે તે પ્રમાણે crisis વખતે અમિતાભ બચ્ચને મૂલ્ય ને પ્રાધન્ય આપી , દેવું ચૂકવવા નો કરેલ સંકલ્પ આજે પણ તેણે ઇજ્જત બક્ષે છે ! 5)બાકી વિજય માલ્યા જેવા તો ઘણા છે , શુઁ તેણે આદર્શ બનાવી શકાય ? ? ? ? 6)નૈતિક મૂલ્ય ના પતન થી માત્ર વ્યક્તિ નું નહીઁ , પણ સમાજ અને દેશ નું પણ પતન થાય છે જ , શું આપણ ને તે મંજૂર છે ? ? ? 7)તમારા વારસદારો ને તમે કેવો વારસો આપવા માંગો છો ? ? શાશ્વત કે નાશવંત ? ? ? ? વિચારો અને અધ્યવસાય ની શુધ્ધિ માટે આવો નીહારીએ , ' ' ચલ મન જીતવા ' ' !

Let's Connect

sm2p0