ખુશ થયા હશે સ્વર્ગમાં વિક્રમ અને કલામ, ઈસરોની ટીમે આજ દીધી સાચી સલામ.... 🌷🇮🇳🌷🇮🇳🌷🇮🇳

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Jaxay Shah, Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

ખુશ થયા હશે સ્વર્ગમાં
વિક્રમ અને કલામ,

ઈસરોની ટીમે આજ દીધી સાચી સલામ....
🌷🇮🇳🌷🇮🇳🌷🇮🇳

ખુશ થયા હશે સ્વર્ગમાં વિક્રમ અને કલામ, ઈસરોની ટીમે આજ દીધી સાચી સલામ.... 🌷🇮🇳🌷🇮🇳🌷🇮🇳

Let's Connect

sm2p0