મેઠડો પાંજો મલક , ને મેઠડી પાંજી બુલી, એનીથીય મેઠડા કચ્છી માડુ, હી જ પાંજી હૂંભ, ને ઇ જ પાંજી ડિયારી! જન્મેં ને કર્મેં સે કચ્છી એડા મેણી કચ્છી ભેણે ને ભાવરેં કે... કચ્છી નયે વરેજી લખ લખ વધાઈયું..@SavvyAhme

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Jaxay Shah, Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

મેઠડો પાંજો મલક , ને મેઠડી પાંજી બુલી,
એનીથીય મેઠડા કચ્છી માડુ,
હી જ પાંજી હૂંભ, ને ઇ જ પાંજી ડિયારી!
જન્મેં ને કર્મેં સે કચ્છી એડા
મેણી કચ્છી ભેણે ને ભાવરેં કે...
કચ્છી નયે વરેજી લખ લખ વધાઈયું..@SavvyAhme

મેઠડો પાંજો મલક , ને મેઠડી પાંજી બુલી, એનીથીય મેઠડા કચ્છી માડુ, હી જ પાંજી હૂંભ, ને ઇ જ પાંજી ડિયારી! જન્મેં ને કર્મેં સે કચ્છી એડા મેણી કચ્છી ભેણે ને ભાવરેં કે... કચ્છી નયે વરેજી લખ લખ વધાઈયું..@SavvyAhme

Let's Connect

sm2p0