અત્યાર સુધી ની Covid-19 ની બેસ્ટ દવા જો કોઇએ બનાવી હોય તો એ છે *" બિલ્ડર્સ "* અને એ છે *"ઘર "* 🏫🏥🏨🏫🏥🏨🏫🏥🏨 @ASSOCHAM4India @CREDAINational @SavvyAhmedabad @harshoza03 @vnehra @CollectorAhd

Managing Director of Savvy | President of CREDAI | Reputed Builders in Gujarat | Savvy Infrastructures Pvt. Ltd. | S. G. Highway | Ahmedabad | Gujarat | India

Let's Connect

sm2p0